Upplandskubbens Vänner

Föreningen Upplandskubbens Vänner


Historia


Föreningen har tillkommit för att främja och bevara tillverkningen av Upplandskubb. Detta sker genom att vi, till exempel stöttar produktionen i regionen Uppland, förmedlar Upplandskubbens historiska bakgrund samt visar på dess roll i den framtida svenska matkulturen.

Vad vi gör


Upplandskubb är idag ganska okänd och för att råda bot på det har den ideella föreningen Upplandskubbens Vänner bildats. Föreningen har som mål att bevara Upplandskubb och arbeta för att den återigen ska bli en levande del av Upplands kultur. I skrivande stund är vi cirka 55 medlemmar.

Föreningen ska främja spridningen av kunskap om brödet och söker också recept och annan kunskap för att dokumentera dess historia. Har du ett gammalt familjerecept på Upplandskubb så vill vi gärna skriva ned det till vår receptbank.

Vår övergripande vision är att fler privatpersoner och bagerier ska baka Upplandskubb, så att brödet blir tillgängligt för fler och på så vis ytterligare befästs i det svenska kultur- och matarvet. Om någon vill provbaka, kan föreningen hjälpa till med recept och låna ut utrustning. Vi tar också gärna emot föremål, publikationer och reklammaterial som rör Upplandskubb i allmänhet och Uplandskubben AB i synnerhet.

Brödet är idag så unikt att det bedöms kunna ursprungsskyddas genom EU:s regelverk för skyddade beteckningar, något som föreningen Upplandskubbens Vänner nu arbetar för. Ursprungsskyddet innebär att bröd som säljs som Upplandskubb måste ha bakats inom regionen enligt en beskriven metod och med ingredienser hämtade från regionen. Märkningen gör att kunderna kan vara säkra på att de får en äkta och ursprunglig produkt.

Styrelsen


Ordförande:

Magnus Berneklint

Sekreterare:

Eric Österberg

Kassör:

Fredrik Fogelberg    

Ledamot:

  Inger Egebrink    

Ledamot:

  Erika Medén  

Ledamot:

  Vakans  

Våra aktiviteter


Föreningen ordnar ett par medlemsaktiviteter årligen, utöver årsmötet. Det kan vara studiebesök, föredrag och diskussioner. Vi deltar även i evenemang såsom Kulturnatten i Uppsala, och marknader. Även icke-medlemmar är välkomna att delta.

Senaste aktiviteter


2019

Årsmöte 2019


Information saknas


Andra aktiviteter


Information Saknas
2018

Årsmöte 2018


UKV höll sitt årsmöte den 21 mars 2018 på Uppsala Brygghus i Uppsala. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
Revisorn Sigvard Nilsson föredrog revisionsberättelsen. Till ny revisor för verksamhetsåret 2018 valdes Ulf Villén, Grillby. Årsmötet beslutade vidare att höja medlemsavgiften från 125 kronor till 150 kronor per person och år. Magnus Berneklint valdes till föreningens ordförande. Övriga styrelseledamöter är Inger Egebrink, Fredrik Fogelberg, Erika Medén och Eric Österberg. Vid det efterföljande konstituerande mötet valdes Fredrik Fogelberg till kassör och Eric Österberg till sekreterare. Efter mötet inbjöds medlemmarna till en ölprovning ledd av Conor Freeney från Uppsala Brygghus.


Andra aktiviteter


Under året medverkade föreningen vid bland annat Kulturnatten i Uppsala, marknader i Grillby, Härkeberga och Kromsta, samt vid Kvarnvikens kvarndagar. Föreningen medverkade även i aktiviteter vid, bland annat Rotary i Enköping, Kvekgården och vid evenemanget Historisk mat vid Salnecke slott. Kulturnatten, Kromsta och Salnecke. Föreningen utvecklade en ny hemsida med förbättrad funktionalitet som också möter kraven från EU vad gäller SUB-regelverkets efterlevnad.

Magnus Berneklint och Charlotte Lagerberg Fogelberg reviderade de branschriktlinjer som SUB-märkningen kräver. Dokumentet innehåller nu de innehållsspecifikationer och skallkrav som måste uppfyllas för att brödet ska få marknadsföras och säljas under namnet Upplandskubb. Här regleras också hur de bröd som säljs ska vara märkta vad gäller näringsinnehåll, med mera. Branschriktlinjerna har tillställts föreningens kontaktperson på Livsmedelsverket och finns publicerade på Livsmedelsverkets hemsida.


Alla aktiviteter

2019


Årsmöte 2019


Information saknas


Andra aktiviteter


Information Saknas
2018


Årsmöte 2018


UKV höll sitt årsmöte den 21 mars 2018 på Uppsala Brygghus i Uppsala. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
Revisorn Sigvard Nilsson föredrog revisionsberättelsen. Till ny revisor för verksamhetsåret 2018 valdes Ulf Villén, Grillby. Årsmötet beslutade vidare att höja medlemsavgiften från 125 kronor till 150 kronor per person och år. Magnus Berneklint valdes till föreningens ordförande. Övriga styrelseledamöter är Inger Egebrink, Fredrik Fogelberg, Erika Medén och Eric Österberg. Vid det efterföljande konstituerande mötet valdes Fredrik Fogelberg till kassör och Eric Österberg till sekreterare. Efter mötet inbjöds medlemmarna till en ölprovning ledd av Conor Freeney från Uppsala Brygghus.


Andra aktiviteter


Under året medverkade föreningen vid bland annat Kulturnatten i Uppsala, marknader i Grillby, Härkeberga och Kromsta, samt vid Kvarnvikens kvarndagar. Föreningen medverkade även i aktiviteter vid, bland annat Rotary i Enköping, Kvekgården och vid evenemanget Historisk mat vid Salnecke slott. Kulturnatten, Kromsta och Salnecke. Föreningen utvecklade en ny hemsida med förbättrad funktionalitet som också möter kraven från EU vad gäller SUB-regelverkets efterlevnad.

Magnus Berneklint och Charlotte Lagerberg Fogelberg reviderade de branschriktlinjer som SUB-märkningen kräver. Dokumentet innehåller nu de innehållsspecifikationer och skallkrav som måste uppfyllas för att brödet ska få marknadsföras och säljas under namnet Upplandskubb. Här regleras också hur de bröd som säljs ska vara märkta vad gäller näringsinnehåll, med mera. Branschriktlinjerna har tillställts föreningens kontaktperson på Livsmedelsverket och finns publicerade på Livsmedelsverkets hemsida.
2017


Årsmöte 2017


UKV höll sitt årsmöte den 30 mars 2017 på RISE i Uppsala. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. Revisorn Sigvard Nilsson föredrog revisionsberättelsen. Årsmötet beslutade att behålla medlemsavgiften på 125 kronor per person och år. Magnus Berneklint valdes till föreningens ordförande. Övriga styrelseledamöter är Inger Egebrink, Fredrik Fogelberg och Eric Österberg.
Efter mötet inbjöds medlemmarna till en lättare buffé i samband med ett anförande av Anders Westerberg, Vreta Gård.


Andra aktiviteter


Under året medverkade föreningen vid Kulturnatten i Uppsala, marknader i Grillby och Härkeberga, samt vid Kvarnvikens kvarndagar. Föreningen medverkad även i aktiviteter vid Gottsunda Hembygdsförening samt Litslena Hem- och Samhälle. Kulturnatten blev en framgång med 240 sålda kubbar. Nettoinkomsten från försäljningen sjönk något under perioden 2015 till 2017 i jämförelse med 2014, det år då SUB-märkningen godkändes och Upplandskubben fick relativt stor uppmärksamhet i media. Magnus Berneklint, tillsammans med Charlotte Lagerberg Fogelberg och Anders Brickarp, arbetade fram ett underlag för branschriktlinjer med de innehållsspecifikationer och skallkrav som måste uppfyllas för att brödet ska få marknadsföras som Upplandskubb. Underlaget har tillställts föreningens kontaktperson på Livsmedelsverket för vidare hantering.
2016


Årsmöte 2016


UKV höll sitt årsmöte den 29 mars 2016 på Träffpunkten i Uppsala. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015. Revisorn Sigvard Nilsson föredrog revisionsberättelsen. Årsmötet beslutade att behålla medlemsavgiften på 125 kronor per person och år. Magnus Berneklint valdes till föreningens ordförande. Övriga styrelseledamöter är Anders Brickarp, Inger Egebrink, Fredrik Fogelberg och Eric Österberg. Efter mötet inbjöds medlemmarna till en lättare buffé i samband med ett anförande av Cecilia Tilli, vd för och skapare av Ultuna Mejeri AB.


Andra aktiviteter


Under året medverkade föreningen medverkat Kulturnatten i Uppsala, marknader i Grillby, Härkeberga och Veckholm samt vid Kvarnvikens kvarndagar. Kulturnatten blev återigen en framgång med många kontakter och hög försäljningsvolym.
2015


Årsmöte 2015


UKV höll sitt årsmöte den 24 mars på JTI i Uppsala. Årsmötet beslutade att behålla medlemsavgiften på 125 kronor per privatperson och år. Årsmötet beslutade att godkänna det tidigare föreslagna förändringarna vad gäller styrelsen, där antalet möjliga ledamöter utökas till sex personer. Förutom antalet styrelsemedlemmar omfattade förändringarna även hur lång tid respektive styrelsemedlem väljs in i styrelsen. Då detta var andra gången beslutet togs vid ett årsmöte, gäller förändringarna nu framgent. Vid årsmötet valdes Magnus Berneklint till föreningens ordförande. Anders Brickarp (två år), Inger Egebrink (två år), Fredrik Fogelberg (två år) och Eric Österberg (ett år) valdes som styrelseledamöter. Avgående styrelseordföranden Charlotte Lagerberg Fogelberg tackades för sina insatser, liksom vice ordförande Karin Gerhardt samt styrelseledamoten Anita Johansson. Efter mötet berättade Björn Mellström, mjölnare i tredje led och ordförande i Kvarnvikens kvarn & såg om malning, kvarnens historia och om föreningens verksamhet.


Andra aktiviteter


Under året medverkade föreningen med försäljning vid Kulturnatten i Uppsala, samt marknader i Enköping, Grillby, Kromsta, Härkeberga och Veckholm. I maj genomfördes en medlemsutflykt till Kvarnvikens Kvarn & Såg. Den planerade bakningskursen för medlemmar hösten 2015 fick emellertid ställas in på grund av få antal anmälda. Charlotte Lagerberg Fogelberg och Anders Brickarp bildade under året en särskild SUB-grupp med uppgift att ta fram underlag för branschriktlinjer och annan SUB-relaterad information.
2014


Extra årsmöte 2014


Extra årsstämma hölls den fjärde december 2014 på Upplandsmuséet i Uppsala. Vid mötet godkändes de föreslagna stadgeändringarna


Årsmöte 2014


UKV höll sitt årsmöte den 27 mars på Träffpunkten, Storgatan 11 i Uppsala. Årsmötet beslutade att behålla medlemsavgiften på 125 kronor per privatperson och år. Till styrelseordförande valdes Charlotte Lagerberg Fogelberg. Till övriga ledamöter valdes Karin Gerhard, Fredrik Fogelberg, Inger Egebrink Anita Johansson och Eric Österberg. Årsmötet beslutade att antalet möjliga ledamöter i styrelsen skulle utökas till sex personer. Styrelsen fick, i uppdrag att ta fram ett förslag till stadgeändringar inför en kommande extrastämma. Förutom antalet styrelsemedlemmar skulle förändringarna även omfatta för hur lång tid respektive styrelsemedlem väljs in i styrelsen.
Claes Landing från Forsa hembageri avslutade mötet med en inblick i den professionelle bagarens värld.


Andra aktiviteter


Den 25 augusti 2014 meddelades att SUB-processen var klar. Lokalt fick föreningen god publicitet. Arbetet med ett särskilt lanseringsevent inleddes under hösten. Detta ägde rum den fjärde december på Upplandsmuséet i Uppsala. Vid eventet medverkade bland andra landshövding Peter Egard och museichefen Håkan Liby.

Under året medverkade föreningen vid Kulturnatten i Uppsala, samt marknaderna i Grillby, Kromsta och Härkeberga. Under året köpte föreningen ett eget marknadsstånd samt en frys. Styrelsen etablerade kontakt med Kvarnvikens kvarn som kan leverera råg- och vetemjöl från lokala grödor.
2013


Årsmöte 2013


UKV höll sitt årsmöte den 14 februari på Träffpunkten, Storgatan 11 i Uppsala. Vid mötet beslutades, bland annat, om en stadgeändring som innebär att juridiska personer som företag och föreningar i fortsättningen ska betala en medlemsavgift motsvarande fem gånger den som gäller för en fysisk person. Ordförande informerade om att ansökan för SUB för Upplandskubb i januari 2013 hade skickats till EU-kommissionen för behandling. Professor Lena Dimberg från Sveriges Lantbruksuniversitet höll avslutningsvis en kortare föreläsning rörande bakningens kemi.


Andra aktiviteter


Höstens största satsning var deltagandet i Kulturnatten i Uppsala den 14 september. Medlemmarna bakade sammanlagt cirka 320 bröd, detta för att undvika situationen från 2012 då allt bröd var slutsålt redan vid 20.30. Resultatet blev emellertid något av en besvikelse eftersom enbart cirka 120 bröd såldes under hela kvällen. Föreningen deltog, utöver Kulturnatten, vid nationaldagsmarknaden i Grillby, Nibble Gårds familjedagar, höstmarknaden i Kromsta, Härkeberga julmarknad samt Grillby Julmarknad.


Bli medlem


Som medlem gör du inte bara en kulturhistorisk gärning, du får också förmånen att delta på våra medlemsaktiviteter. Medlemskapet i Upplandskubbens vänner är inte förpliktigat till några åtaganden om du inte vill, ditt stöd i form av medlemsavgift hjälper oss långt. För medlemmar som vill engagera sig i föreningens aktiviteter finns möjlighet till bakning av Upplandskubb till kulturnatten, styrelsearbete samt medlemsmöten.

Enklast blir du medlem genom att du swishar din medlemsavgift till 1231232040 och skriver din mailadress eller “ny medlem” i meddelanderaden. Du kan även betala medlemsavgiften via bankgiro 465-1998, skriv in ditt namn och telefonnr i meddelanderaden. Du kan också skicka oss ett mail där du skriver namn, adress och telefonnr.

Fyll i medlemsblanketten nedan och maila till info@upplandskubbensvanner.se

Medlemsavgiften betalas via swish 1231232040 eller bankgiro 465-1998, och är 150 kronor.
Även företag eller organisationer kan förstås vara medlemmar, då kostar det 625kr/år.
Vid betalning via bankgiro ange namn, adress, telefon och helst mailadress, så skickar vi bekräftelse och stadgar för Upplandskubbens Vänner.
Vid betalning via swish ange mailadress.

Här laddar du ner medlemsblanketten